O společnosti

Publikace

Vydáváme v dvouměsíčních intervalech Normalizační a legislativní zpravodaj a Informační zpravodaj pro potřeby cementáren a vápenek s informacemi z oblasti normalizace, ekologie a technologie oboru.

K dalším níže uvedeným publikacím, které vznikly ve spolupráci se Svazem výrobců cementu ČR, upozorňujeme, že informace v nich uvedené jsou poplatné době svého vzniku.

Cementárny a chemická legislativa

cementarny-a-chemicka-legislativa

Za poslední dvě desetiletí se mnohokrát měnila a zpřesňovala evropská legislativa v oblasti chemických látek a směsí/přípravků. Cementářský průmysl reaguje na tuto skutečnost a vydává souhrnnou informaci o všech známých administrativních povinnostech této oblasti, které se týkají uvádění cementu na trh, zejména závazných termínech pro plnění požadavků Nařízení REACH a CLP.

Pro veškeré informace spojené s tvorbou dokumentace kontaktujte Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., vumo@vumo.cz.

Cementárny a chemická legislativa [2,39 MB]

Změny v normalizaci a legislativě pro cement

zmeny-v-normalizaci-a-legislative-pro-cement

Výrobci cementu informují své odběratele o důsledcích změn vyplývajících z úpravy ČSN EN 197-1 a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 305/2011.

ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Uvedené dokumenty přináší řadu změn, které musí výrobce splnit při umisťování cementů na trh. Tyto změny mají v konečném důsledku dopad na novou formu informací doplňujících označení CE, které je pro odběratele hlavní informací o vlastnostech a kvalitě cementu.

Materiál vznikl jako společný dokument všech členů Svazu výrobců cementu ČR a osvětluje změny, které vstupují v platnost od 1.7. 2013.

Změny v normalizaci a legislativě pro cement [10,8 MB]

Vozovky s cementobetonovým povrchem

vozovky-s-betonovym-povrchem

Stav povrchů český dálnic, zoufalá jízda po D1, dlouhodobé státní podfinancování a jednostranný pohled na beton přinášejí zkreslený názor na vozovky s cementovým krytem.

Ještě v nedávné minulosti platilo, že výstavba vozovek s CBK je oproti vozovkám s ABK v pořizovacích nákladech výrazně dražší. Dlouhodobý ekonomický vývoj, závislost na dovozu ropy a nárůst cen ropných produktů na straně jedné a cenová racionalizace ve výrobě CBK na straně druhé způsobily, že se cenový poměr výrazně změnil ve prospěch cementobetonových krytů.

V České republice využíváme podle údajů z roku 2011 cca 735 km dálnic, 420 km rychlostních silnic a 5 830 km silnic I. třídy.

Cementobetonové kryty je vhodné vždy používat na úsecích s vyšší frekvencí dopravního zatížení, zejména pak těžkou nákladní dopravou, v tunelech delších než 300 m a na místech s vysokým rizikem předčasné tvorby trvalých deformací (stání před křižovatkami, okružní křižovatky, autobusové a trolejbusové zastávky apod.).

Vozovky s cementobetonovým povrchem [10,8 MB]

Cementárny a jejich vliv na čistotu ovzduší

cementarny-a-jejich-vliv-na-cistotu-ovzdusi

Cementárna je technologické zařízení, které produkuje jednu z nezbytných surovin pro celou ekonomiku a vytváří také řadu pracovních míst. Nabízí se provést porovnání emisní zátěže z cementárny s dalšími zdroji znečišťování ovzduší. Postavme pro srovnání vedle sebe proto cementárnu, elektrárnu, která vyrábí elektrický proud, a vytápění rodinných domků. Výsledky tohoto srovnání jsou obsahem tohoto dokumentu.

Cementárny a jejich vliv na čistotu ovzduší [2,73 MB]

Cementárny a využití směsného komunálního odpadu

smesny-komunalni-odpad

Současná produkce směsného komunálního odpadu v České republice, přesahující ročně 3 mil. tun, je výrazných faktorem zatěžujícím životní prostředí. Cementárny mohou tříděný odpad materiálově a energeticky využít při výrobě cementu. Principem je částečná náhrada surovinových složek a ušlechtilého fosilního paliva přídavkem vytříděné složky získané ze směsného komunálního odpadu. Výhodou tohoto využití je oproti spálení ve spalovnách, kde vzniká další nebezpečný odpad, popelovina po spálení odpadu, přímé využití při výrobě stavebního materiálu. Anorganický podíl odpadu je tepelně přeměněn jako součást suroviny a zabudován ve slínkových minerálech a organický obsah využit jako palivo a při vysokých teplotách procesu rozložen na základní prvky.

Cementárny využívají vhodný průmyslový odpad s tradicí více než 25 let. Cementárny v současné době přistupují k materiálovému a energetickému využívání složek komunálního odpadu

Cementárny a využití směsného komunálního odpadu [11,7 MB]

Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment LCA) cementu a Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration EPD)

overeni-epd-svc-cr

Po více než 3leté intenzivní práci Svaz výrobců cementu ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem maltovin Praha, s.r.o. dokončily proces vedoucí k získání Environmentálního prohlášení o výrobku pro cement. V rámci těchto prací bylo nejprve zapotřebí komplexně zpracovat a vyhodnotit datovou základnu o výrobě cementu v ČR z období tří let (2005-2007). Tato činnost vyústila v zpracování studie Posuzování životního cyklu pro cement v souladu s normami ČSN EN ISO 14040 a 14044, na základě Pravidel produktových kategorií PCR 2010:09 Cement, verze 1.0. Ověření Environmentálního prohlášení o produktu bylo provedeno na místě ve dvou výrobních jednotkách. Následně bylo vydáno sektorové Environmentální prohlášení o výrobku v souladu s ČSN ISO 14025. Prohlášení je platné 3 roky.

Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment LCA) cementu a Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration EPD) [270 kB]

Cementárny a ochrana ovzduší

cementarny_a_ochrana_ovzdusi

Každá hospodářská činnost ovlivňuje životní prostředí

Stálá ochrana ovzduší je nedílnou součástí péče o životní prostředí. Pokud lidstvo průmyslovou činnost v období jejího poklesu i vzestupu dostatečně nekontroluje, může ohrozit svůj vlastní ekosystém a život v různých částech světa. Vždyť ozón, freony a další exhalace znečišťují vzduch stejně jako odpady zemi. Proto investice do ochrany ovzduší jsou dnes nedílnou součástí veškerého technického pokroku, aby čistota ovzduší byla i nadále ve znaku naší modré planety.

Cementárny a ochrana ovzduší [1919 kB]

Cementárny a problém BSE

cementarny_a_problem_bse

Skot, člověk a životní prostředí

Zemědělství není jen pouhou výrobou potravin, ve střední Evropě je současně spolutvůrcem životního prostředí a krajiny. Lidé odedávna žili s hospodářskými zvířaty a přírodou v těsném kontaktu. Úloha hovězího skotu je v tomto nezaměnitelná. Jsou právě zkrmované plodiny a statková hnojiva, produkované skotem, které jsou rozhodující pro přirozenou obnovu půdy.

Cementárny a problém BSE [493 kB]

Popílek a jeho použití do betonu

popilek_a_jeho_pouziti_do_betonu

Vyhovujícího nové betonářské normě ČSN EN 206-1

Při výrobě betonu se v posledních letech ve zvýšené míře začíná využívat popílku jako jedné ze složek betonářských receptur. Ne všechny používané popílky však vyhovují normovým předpisům pro betonářská použití. Popílek byl mnohde přehodnocen z odpadu na materiál vhodný pro betonářské nebo stavební použití. Z těchto hodnocení pak vyplývá závazná povinnost producenta popílku pečovat o kvalitu výrobku včetně systému jakosti a kontroly výroby a pro zpracovatele popílku používat jen takové popílky, které splňují uvedenou povinnost ve vazbě na příslušnou normu výrobku a účel použití.

Popílek a jeho použití do betonu [1006 kB]

Cementárny a životní prostředí

cementarny_a_zivotni_prostredi

Cementárny jako jedno z nemnoha průmyslových odvětví žádné odpady neprodukují

Jedním z negativních projevů hospodářské činnosti je produkce odpadů. Velice často se mezi odpady vyskytují látky, které jsou přírodě cizí, nikdy předtím se v ní nevyskytovaly a příroda si s nimi jen těžko může poradit. Pokud takovéto materiály lidstvo nedokáže nějak využít či přeměnit na látky pro přírodu přijatelné, představují potenciální hrozbu pro celé ekosystémy a pro život na této planetě.

Cementárny a životní prostředí [372 kB]

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

integrovana_prevence_a_omezovani_znecisteni_ippc

Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v cementářském a vápenickém průmyslu – březen 2000

Tento referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v cementářském a vápenickém průmyslu odráží výměnu informací prováděnou podle čl. 16 odst. 2 nařízení Rady 96/61/ES. Dokument je nutné chápat ve smyslu předmluvy, která popisuje cíle dokumentu a jeho použití.

Tento dokument BREF má dvě části; jednu pro cementářský průmysl a jednu pro průmysl vápenický, z nichž každá má podle obecné osnovy sedm kapitol.

Integrovaná prevence a mezování znečištění (IPPC) [3244 kB]

Ochrana životního prostředí a využití vápenců

ochrana_zivotniho_prostredi_a_vyuziti_vapencu

Vápno náleží mezi nejdůležitější výrobky, jaké kdy člověk vynalezl, vyrobil a dodnes používá

Ochrana životního prostředí je důležitou součástí našeho každodenního života. Úroveň současné civilizace přesvědčuje, že člověk je nucen v zájmu zachování svého životního standardu dbát na důslednou rovnováhu mezi svými potřebami a potřebami přírody a budoucích generací.

Ochrana životního prostředí a využití vápenců [486 kB]

Portlandské směsné cementy a portlandské cementy s vápencem

portlandske_smesne_cementy_a_portlandske_cementy_s_vapencem

Nové druhy cementů

Cement jako součást betonu je i přes téměř dvousetletou historii stále moderním a jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů na světě. Zatvrdlý cement se svou strukturou podobá pevnému přírodnímu kameni. Současná výroba cementu je stále více environmentální i energeticky náročnější a je rovněž zatížena povinností snižovat emise skleníkových plynů z výpalu slinku. Výrobci cementu proto připravili s využitím platné evropské harmonizované normy ČSN EN 197-1 do výroby další druhy cementů pro obecné použití. Norma sama poskytuje možnost výroby až 27 druhů cementů, dosud však byl pro výrobu betonu a malt používán pouze velmi omezený počet druhů. Portlandské směsné cementy a portlandské cementy s vápencem podle ČSN EN 197-1 významně rozšiřují stávající sortiment ostatních druhů cementů pro výrobu betonu podle ČSN EN 206-1. Široké použití směsných cementů je příležitostí k cílenému výběru nejvhodnější varianty betonu pro zvolenou konstrukci s ohledem na hospodárnost a trvanlivost stavby.

Portlandské směsné cementy a portlandské cementy s vápencem [5,58 MB]

Cementárny a emise skleníkových plynů

cementarny_a_emise_sklenikovych_plynu

„Green“ cement

Všechny cementářské podniky mají implementovány nejlepší dostupné techniky BAT podle IPPC a nemají další výrazné technologické možnosti dalšího snižování procesních emisí CO2. Cementářský průmysl patří mezi průmysly s výraznou závislostí na neměnném objemu procesních emisí, které tvoří téměř dvě třetiny emisí celkových. Úspora v oblasti palivových emisí CO2 bude výrazně záviset na dostupnosti alternativních a biomasových paliv a v možném rozšíření legislativní definice biomasy , popř. na změnách v oblasti legislativní existence alternativních paliv podle evropských norem a jejich případného biomasového osvobození ze započítání do bilance CO2.

Cementárny a emise skleníkových plynů [2,83 MB]

Cementárny a udržitelný rozvoj

cementarny_a_udrzitelny_rozvoj

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování, který vstoupil v České republice v platnost v roce 2002, přináší v souladu s příslušnými direktivami EU integrované zhodnocení všech vlivů provozu cementárny na životní prostředí a povede k vydání jednoho komplexního tzv. integrovaného povolení k provozu.

Cementárny a udržitelný rozvoj [741 kB]

Výroba cementu v ČR

vyroba_cementu_v_cr

Svaz výrobců cementu České republiky

Svaz výrobců cementu České republiky byl založen v roce 2002 jako samostatný svaz po desetileté spolupráci s vápenickou obcí v rámci dřívějšího svazu výrobců cementu a vápna. Toto zájmové uskupení sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR.

Výroba cementu v ČR [419 kB]

Podoba betonu je v lidských rukách [článek v časopise EURO]

euro-podoba_betonu_je_v_lidskych_rukach

O maltovinách se v naší zemi hovoří od 17. století

Historie začala v Podolí. Výroba maltovin má v českých zemích dlouhou tradici. Pomineme-li Balbínovy zmínky ze 17. století o produktu zvaném Pasta di Praga, jistým počátkem výroby portlandského cementu u nás je rok 1860, kdy zakladatel českého cementářského průmyslu Ferdinand Bárta prováděl první výrobní pokusy, aby pak v roce 1868 přikročil k výstavbě cementárny v Praze-Podolí, v místě, kde dnes stojí plavecký bazén.

Podoba betonu je v lidských rukách [3,17 MB]

Svaz výrobců cementu ČR podporuje betonové stavitelství [článek v časopise Beton]

svccr_podporuje_betonove_stavitelstvi

Beton pro celý život
Mnoho betonových staveb zůstává v běžném každodenním životě utajeno. Plochy vojenských letišť jsou nedílnou součástí našeho vojenského vybavení. Sem rovněž patří, nikdy v minulosti a doufejme i v budoucnosti, nepoužité kryty civilní ochrany, které dávají jistotu pro klidný život. Nezapomeňme na systémy betonových přehrad, které zachránily tisíce životů při nedávných záplavách.

Svaz výrobců cementu ČR podporuje betonové stavitelství [372 kB]

Vlastnosti portlandských cementů směsných

vlastnosti_portlandskych_cementu_smesnych

Vlastnosti portlandských cementů směsných

Výroba cementů s více hlavními složkami nabývá mimořádného významu především z důvodu snižování emisí CO2 a jejich vlivu na životní prostředí. Ekologické hledisko však není jediným důvodem. Portlandské cementy směsné jsou dobrou alternativou běžného portlandského cementu i z technického hlediska. Díky možnosti kombinovat několik hlavních složek umožňuje portlandský směsný cement CEM II-M využít výhody i nevýhody jednotlivých hlavních složek. Takto lze dospět k vytvoření stabilních materiálových systémů. Přitom je třeba komplexně přihlížet jak k možnostem výroby, tak i požadovaným vlastnostem cementu. Pokud jde o vlastnosti, jedná se zejména o vliv cementu na vlastnosti betonu, např. na zpracovatelnost, nárůst pevností a především na trvanlivost. Z pohledu výrobce cementu hraje svou roli jak poměr nákladů na výrobu vůči tržní ceně cementu, tak i vliv výroby cementu na životní prostředí. Ve vztahu k vlivu hlavních složek na trvanlivost betonu se uplatňují hlavně cementy, ve kterých jsou přítomny následující kombinace hlavních složek: buď vápenec/vysokopecní struska nebo vápenec/popílek.

Vlastnosti portlandských cementů směsných [1,24 MB]

Další vydané publikace

2000_let_cementarenstvi_a_vapenictvi_v_ceskych_zemich

2000 let cementárenství a vápenictví v českých zemích
K dispozici pouze v tištěné formě.