O společnosti

Z historie ústavu

Počátky naší činnosti spadají do období let 1962-63. Tehdy byla založena organizace, která měla sloužit pro výzkumné a vývojové programy cementáren a vápenek v celém Československu. Během následujících let byla struktura organizace několikrát pozměněna, avšak hlavní obory činnosti (cement, vápno, vápence, vláknité hmoty, malty, omítky, sádra, sádrovce atd.) byly nejen zachovány, ale postupně rozvíjeny.

Od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se věnujeme problematice životního prostředí a emisím z výrobních zařízení. Ve stejné době jsme se začali zabývat celorepublikově problematikou standardizace cementu, vápna, malt, omítek, potěrů, sádry a později i alternativních paliv pod gescí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Od r. 2009 nám byla udělena licence Centra technické normalizace.

Výsledkem snahy zaměstnanců o zachování stěžejních činností ústavu po privatizaci bylo založení stávající společnosti se statutem s.r.o. Vyjádřením podpory odborným činnostem byl i vstup Svazu výrobců cementu a vápna Čech, Moravy a Slezska jako majoritního společníka organizace.

Po rozdělení Svazu výrobců cementu a vápna Čech, Moravy a Slezska jsou majoritními společníky Svaz výrobců cementu ČR a Svaz výrobců vápna ČR.

Zvolená koncepce ústavu se stabilním jádrem zaměstnanců, rovněž využívající externí spolupráci dalších odborníků, se ukázala funkčně a ekonomicky jako velmi výhodná při zachování vysoké profesionality prováděných činností.

Garantujeme ve všech případech  zachování mlčenlivosti a ostatních práv a požadavků zákazníka.

V současné době spolupracujeme nejen se všemi členy Svazu výrobců cementu ČR a Svazu výrobců vápna ČR, ale jsme v úzké součinnosti i s dalšími silikátovými výrobami (sádra, malty, omítky, kamenivo, beton). Trvale probíhá spolupráce se Svazem výrobců betonu ČR a Českou betonářskou společností na společném projektu časopisu Beton TKS. Úspěšně působíme v oblasti energetiky a v oblasti nakládání s odpady recyklovatelnými a materiálově i energeticky využitelnými v silikátových výrobcích v procesu jejich výroby.

V mezinárodní oblasti spolupracujeme s Forschungs Institut der Zementindustrie Düsseldorf a s Forschungs Institut der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie Wien a jsme zapojeni do národních a mezinárodních výzkumných programů na snižování emisí skleníkových plynů z cementářského a vápenického průmyslu a v programu mezilaboratorních zkoušek ATILH.

Rovněž jsme vybudovali specializovanou akreditovanou laboratoř na stanovení těžkých kovů a biomasy.