Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

O laboratoři

Nabízíme:

 • Hodnocení materiálů ve styku s pitnou vodou a pro úpravu pitné vody (podle vyhlášky č. 409/2005 Sb.)
 • Hodnocení materiálů jako odpadů a materiálů využívaných na povrchu terénu (podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. a č. 273/2021 Sb.)
 • Stanovení amonných iontů (NH4+) ve vedlejších energetických produktech (VEP) – popílky, energosádrovce, strusky
 • Stanovení obsahu biomasy v tuhých alternativních palivech (TAP)
 • Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) ve stavebních materiálech
 • Komplexní chemické analýzy silikátových materiálů a stavebních výrobků.

K naměřeným výsledkům je laboratoř oprávněna poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Zkoušky v rámci akreditace

Laboratoř je akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

il1447

 • Stanovení obsahu kovů ve vodě a vodných výluzích pomocí atomové absorpční spektrometrie AAS, včetně přípravy těles, drtí a výluhů z nich (postupy podle vyhlášky č. 409/2005 Sb. – pro styk materiálů s pitnou vodou a vyhlášky č. 294/2005 Sb. a č. 273/2021 Sb. – pro hodnocení materiálů jako odpadů a pro materiály využívané na povrchu terénu)
 • Stanovení pH a konduktivity ve vodě a vodných výluzích, včetně přípravy těles, drtí a výluhů z nich (postupy podle vyhlášky č. 409/2005 Sb. – pro styk materiálů s pitnou vodou a vyhlášky č. 294/2005 Sb. a č. 273/2021 Sb. – pro hodnocení materiálů jako odpadů a pro materiály využívané na povrchu terénu)
 • Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu a v přípravcích obsahujících cement podle ČSN EN 196 -10
 • Stanovení amonných iontů (NH4+) ve vodách a vodných výluzích ze stavebních materiálů (vyhl. č. 409/2005 Sb., vyhl. č. 294/2005 Sb. a č. 273/2021 Sb.) a ve vedlejších energetických produktech (VEP)
 • Stanovení obsahu biomasy a biomasového uhlíku v tuhých alternativních palivech podle ČSN EN ISO 21644 Příloha B metodou selektivního rozpouštění
 • Stanovení veškeré vody v tuhých alternativních palivech podle ČSN P CEN/TS 15414-1
 • Stanovení popela v tuhých alternativních palivech podle ČSN EN ISO 21656
 • Stanovení obsahu uhlíku spalovací metodou infračervenou spektrometrií podle ČSN EN ISO 21663
 • Stanovení distribuce částic a měření velikosti částic na principu ohybu laserového paprsku na částicích v rozsahu 0,01 až 2 100 µm (měření za mokra)

Osvědčení o akreditaci platné do 26. 1. 2028 Příloha Osvědčení o akreditaci

Zkoušky mimo rámec akreditace

 • Stanovení pevnosti podle ČSN EN 196-1, ČSN 72 2301, ČSN EN 1015-11, ČSN EN 13892-2
 • Stanovení dob tuhnutí podle ČSN EN 196-3, ČSN EN 450-1, ČSN EN 459-2, ČSN EN 480-2, ČSN 72 2301
 • Stanovení objemové stálosti podle ČSN EN 196-3, ČSN EN 459-2, ČSN 72 2071
 • Stanovení jemnosti mletí
  • permeabilní metodou podle Blaine podle ČSN EN 196-6
  • prosévací metodou podle ČSN EN 196-6, ČSN EN 13279-2, ČSN EN 1015-1, ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13139, ČSN EN 450-1, ČSN EN 451-2, ČSN 72 2071, ČSN 72 2301, ČSN EN 452-2
  • prosévací metodou proudem vzduchu (Alpine) podle ČSN EN 196-6
 • Stanovení obsahu uhlíku spalovací metodou infračervenou spektrometrií v pevných materiálech
 • Stanovení měrné hmotnosti podle ČSN 72 2113, ČSN EN 1097-6,7, ČSN EN 196-6
 • Stanovení reaktivity vápence pro odsiřování podle mezinárodních metodik (Bishof-Uhde, AEE, Alstom, Limestone reactivity test Mitsubishi)
 • Stanovení melitelnosti podle Zeisela, stanovení indexu práce podle Bonda, stanovení účinnosti intenzifikátorů mletí
 • Popílek do betonu a pro stavební účely – stanovení indexu účinnosti, dob tuhnutí, normální konzistence, objemové stálosti podle ČSN EN 450-1, ČSN 72 2071
 • Stanovení jílovitých podílů ve vápencích podle ČSN EN 933-9+A1
 • Stanovení sypné hmotnosti (volné i setřesné) a mezerovitosti podle ČSN EN 1097-3, ČSN 72 2071, ČSN 72 7018, ČSN EN 459-2
 • Zkouška mrazuvzdornosti malt podle ČSN 72 2452
 • Stanovení konzistence čerstvé malty podle ČSN EN 1015-3
 • Stanovení reaktivity vápen podle ČSN EN 459-2
 • Stanovení sklovitosti strusek
 • Stanovení azbestu mikroskopicky