Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

O technologické sekci

Nabízíme níže uvedené činnosti a zkušební postupy, které jsou průběžně doplňovány v souladu s procesem harmonizace českých a evropských norem.

Rozsah činnosti:

 • Řešení problematiky výroby a zpracování:
  • slinku a cementů
  • vápenců a dolomitů
  • vápen a vápenných hydrátů
  • chemosádrovců, energosádrovců a sáder

  a to z pohledu chemicko-technologického, strojně výrobního, zkušebního, normalizačního a environmentálního.

 • Hodnocení alternativních paliv a spalitelných odpadů podle výrobkové legislativy a legislativy ochrany ovzduší a odpadů (REACH, IPPC–IED aj.) pro spalovací zdroje vč. hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Stanovení obsahu biomasy a biomasového uhlíku podle ČSN EN 15440, pro využití při stanovení postupu ověřování množství emisí skleníkových plynů podle předpisů Evropské komise
 • Stanovení absolutního obsahu chemických látek v silikátových materiálech a ve výluzích z nich připravených, podle hygienické vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody
 • Vodohospodářská a ekologická hodnocení materiálů (odpadů, alternativních paliv a surovin) podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Bilanční měření v procesu výroby a zpracování stavebních hmot (rotační a šachtové pece, sušárny, mlýny, výměníky, třídiče aj.)
 • Návrh receptury:
  • pro výrobu betonů, malt, omítek a potěrů v suchém provedení i ve formě transport betonů a transport malt
  • pro cementové a sádrovláknité materiály pro další stavební aplikace a návrhy složení kameniva pro daný účel
  • ekonomická bilance o rentabilitě výroby, vycházející z regionálních poměrů
 • Popílky:
  • zkoušky, hodnocení a návrhy na využití popílků a dalších vedlejších energetických produktů pro stabilizační zemní práce
  • vývoj a zkoušení nízkopevnostních maltovin, tlakově a tepelně upravovaných kameniv a pórobetonů
 • Odsiřování:
  • výběr a testování vhodných vápencových a vápenných sorbentů pro fluidní, suché, polosuché a mokré způsoby odsiřování
  • návrh na využití nebo odstranění (dle zákona o odpadech) produktů odsiřovacích procesů
 • Testování chemických přísad do cementu, betonu, malt a omítek:
  • plastifikátory, přísady provzdušňující, zpomalující, urychlující, protizmrazovací, pěnotvorné, separační aj.
 • Návrh řešení odstranění nebezpečných nebo ekologicky problematických odpadů formou materiálového a energetického využití v cementářském a stavebním průmyslu při zachování stability vlastností výstupních produktů – cementářského slinku, cementu a betonu a ekologického prostředí výroby
 • Hodnocení hygienických a fyzikálně-mechanických požadavků na stavební recykláty pro jejich další využití
 • Návrh využití energosádrovců a energosádry ve stavebnictví
 • Zpracování podnikových norem na nové silikátové výrobky