Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Výběr z realizací

 • Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi, Projekt TA ČR TH 01031196, 2015 – 2018.
 • Vliv fluidního popílku na termodynamickou stabilitu hydraulických pojiv, Projekt GA ČR P104/14-32942S. Spoluřešitel s VUT v Brně, 2014 – 2016.
 • Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy, Projekt TIP FR TI4/7114, 2012 – 2016.
 • Hodnocení vyluhovatelnosti výrobků z průmyslově připravených směsí pro styk s pitnou vodou, TBG Metrostav, 2015.
 • Vyhodnocení spoluspalování paliva AMAND, AMAND Umwelttechnik Lockwitz GmbH & Co. KG Dresden, 2014.
 • Vyhodnocení spoluspalování paliva PYRAL, ČMC a.s., 2014.
 • Identifikace možností spoluspalování odpadů v cementárnách ČR, MŽP ČR, 2013.
 • Stanovení chemického složení, reaktivity a melitelnosti vápenců pro odsiřovací účely, Škoda Praha Invest, 23013.
 • Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel, SV SOMS, 2013
 • Vlastnosti zdicích cementových malt a zdicích polyuretanových pěn, SV SOMS, 2013.
 • Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice, Těžba v povrchových dolech, kamenolomy, technologické operace při těžbě vápence a kamene. Popis technologických procesů, hlavní a vedlejší produkty, významné technické parametry, provozní evidence, popis jejich vlivu na ovzduší a omezování emisí. Technologie výroby cementu, cementářského slínku a vápna, šachtové a rotační pece. Popis technologických procesů vstupní suroviny, hlavní a vedlejší produkty, významné technické parametry, fyzikálně-chemických souvislostí jejich fungování, provozní evidence, emisní monitoring, popis jejich vlivu na ovzduší a omezování emisí primárními opatřeními. IREAS s.r.o. a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 2012 – 2013.
 • Využití by-passových odprašků ve formě certifikovaného stabilizátu pro variantní využití ve stavebnictví. Lafarge Cement a.s., 20012.
 • Hydromechanické míchání směsí a suspenzí. Projekt TIP FR-TI3/255, Spoluřešitel s Hydroprojekt Olomouc a.s., 2011 – 2013.
 • Snižování emisí CO2 při výpalu pojiv na bázi karbonátu vápenatého. Projekt GA ČR P104/10/0910, Spoluřešitel s VUT v Brně, 2010 – 2012.
 • Snižování emisí skleníkových plynů využíváním nových odpadových tuhých alternativních paliv se zvýšeným obsahem biomasy při výpalu portlandského slinku a výrobě hydraulických pojiv cementového charakteru při zachování vysokých užitných vlastností slinku. Projekt TIP MPO ČR č. FR-TI2/151, 2010 – 2012.