Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

O legislativní sekci

 • Informujeme o zákonech a jejich prováděcích předpisech, především z oblasti ochrany životního prostředí, chemických látek a směsí (REACH, CLP) a požadavků na výrobky a trvale sledujeme jejich změny.
 • Informujeme a připravujeme podmínky pro přípravu a implementaci evropské legislativy do českého právního systému v oblasti výroby maltovin.
 • Zastupujeme zájmy průmyslu výroby stavebních hmot při jednání se zástupci institucí, které se podílejí na přípravě zákonů a prováděcích předpisů (MŽP ČR, MPO ČR, agentura CENIA, ČHMÚ apod.).
 • Konzultujeme otázky, týkající se dopadu připravovaných i již platných právních předpisů na obor, případně iniciujeme či v případě potřeby i navrhujeme metodické pokyny, týkající se specifik oboru k těmto právním normám.

Rozsah činnosti:

Předmětem zájmu jsou zejména

 • zákon horní a geologický,
 • zákon o odpadech z těžební činnosti
 • zákon o ochraně přírody a krajiny
 • vodní zákon
 • zákon o ochraně ovzduší
 • zákon o odpadech
 • zákon o obalech
 • zákon o IPPC, vč. české implementace Nařízení o průmyslových emisích
 • zákon o integrovaném registru znečišťování (IRZ) životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností
 • zákon o technických požadavcích na výrobky
 • zákon o chemických látkách a přípravcích
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky… (nařízení REACH)
 • Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí – nařízení GHS (CLP)
 • zákon o hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA)
 • zákon o průmyslových haváriích
 • zákon o obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů
 • environmentální daňová reforma
 • zákon o ochraně veřejného zdraví
 • zákon o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zákon o ekologické újmě
 • zákon o spotřební dani

včetně všech jejich prováděcích předpisů a souvisejících předpisů Evropské Unie.