Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Výběr z realizací

Technické normy v oboru (* připravovaná revize):

Cement

 • ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití *
 • ČSN EN 197-2 Cement – Část 2: Hodnocení shody *
 • ČSN EN 196-1 Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti
 • ČSN EN 196-2 Metody zkoušení cementu – Část 2: Chemický rozbor cementu *
 • ČSN EN 196-3+A1 Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti
 • ČSN P CEN/TR 196-4 Metody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek
 • ČSN EN 196-5 Metody zkoušení cementu – Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů
 • ČSN EN 196-6 Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí *
 • ČSN EN 196-7 Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu
 • ČSN EN 196-8 Metody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metoda
 • ČSN EN 196-9 Metody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda
 • ČSN EN 196-10 Metody zkoušení cementu – Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu
 • ČSN EN 196-11 Metody zkoušení cementu – Část 11: Stanovení hydratačního tepla – Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda *
 • ČSN EN 15368+A1 Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití – Definice, specifikace a kritéria shody *
 • ČSN EN 15743 Struskosíranový cement – Složení, specifikace a kritéria shody
 • ČSN EN 14216 Cement – Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem
 • ČSN EN 14647 Hlinitanový cement – Složení, specifikace a kritéria shody
 • ČSN EN 413-1 Cement pro zdění – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody *
 • ČSN EN 413-2 Cement pro zdění – Část 2: Zkušební metody
 • ČSN EN 13282-1 Hydraulická silniční pojiva – Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva
 • ČSN EN 13282-2 Hydraulická silniční pojiva – Část 2: Normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva – Složení, specifikace a kritéria shody
 • ČSN EN 13282-3 Hydraulická silniční pojiva – Část 3: Hodnocení shody
 • TNI CEN/TR 15697 Cement – Zkoušení síranovzdornosti – Současný stav
 • ČSN 72 2105 Cement – Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody
 • ČSN 72 2113 Stanovení měrné hmotnosti cementu
 • ČSN EN 16908 Cement a stavební vápno – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804

Stavební vápno

 • ČSN EN 459-1 ed. 3 Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody *
 • ČSN EN 459-2 Stavební vápno – Část 2: Zkušební metody *
 • ČSN EN 459-3 Stavební vápno – Část 3: Hodnocení shody
 • ČSN EN 13639 Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci

Malty pro zdivo

 • ČSN EN 998-1 ed. 3 Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
 • ČSN EN 998-2 ed. 3 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění
 • ČSN EN 15824 ed. 2 Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
 • ČSN EN 1015-1 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)
 • ČSN EN 1015-2 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
 • ČSN EN 1015-3 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
 • ČSN EN 1015-4 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
 • ČSN EN 1015-6 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
 • ČSN EN 1015-7 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
 • ČSN EN 1015-9 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
 • ČSN EN 1015-10 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
 • ČSN EN 1015-11 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku *
 • ČSN EN 1015-12 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
 • ČSN EN 1015-17 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě
 • ČSN EN 1015-18 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
 • ČSN EN 1015-19 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
 • ČSN EN 1015-21 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
 • ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky
 • ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky
 • ČSN 72 2410 Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+)
 • ČSN 72 2452 Zkouška mrazuvzdornosti malty
 • ČSN 73 3713 Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů
 • ČSN 73 3714 Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů
 • ČSN 73 3715 Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů

Sádra a související výrobky

 • ČSN EN 12860 Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody.
 • ČSN EN 12859 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 13454-1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 1: Definice a požadavky *
 • ČSN EN 13454-2+A1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody *
 • ČSN EN 13279-1 Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 1: Definice a požadavky *
 • ČSN EN 13279-2 Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 2: Zkušební metody
 • ČSN EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty – Část 1: Definice a požadavky *
 • ČSN EN 13658-2 Kovové pletivo a lišty – Část 2: Zkušební metody *
 • ČSN EN 520+A1 Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 14195 ed. 2 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy – Definice, požadavky a zkušební metody *
 • ČSN EN 14190 Upravené výrobky ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 13963 Spárovací materiály pro sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 14496 ed. 2 Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody *
 • ČSN EN 14209 ed. 2 Sádrokartonové předtvarované lišty – Definice, požadavky a zkušební metody *
 • ČSN EN 13950 Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely – Definice, požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 14246 Sádrové prvky pro zavěšené podhledy – Definice, požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 13815 Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 13915 Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartonovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 14566+A1 Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody *
 • ČSN EN 15319 Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny
 • ČSN EN 15318 Navrhování a provádění systémů ze sádrových tvárnic
 • ČSN EN 15283-1+A1 Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží
 • ČSN EN 15283-2+A1 Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody – Část 2: Sádrovláknité desky
 • ČSN EN 14353 Kovové profily a lišty pro upevnění sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody *
 • ČSN 72 2301 Sádrová pojiva – Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody.

Podlahové potěry

 • ČSN EN 13318 Potěrové materiály a podlahové potěry – Definice
 • ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky *
 • ČSN EN 13892-1 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních
 • ČSN EN 13892-2 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
 • ČSN EN 13892-3 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme
 • ČSN EN 13892-4 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA
 • ČSN EN 13892-5 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
 • ČSN EN 13892-6 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu
 • ČSN EN 13892-7 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
 • ČSN EN 13892-8 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 8: Stanovení přídržnosti
 • ČSN EN 13892-9 Zkušební metody potěrových materiálů – Část 9: Stanovení smrštění a rozpínání *
 • ČSN EN 14016-1 Potěrové materiály – Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý – Část 1: Definice, požadavky *
 • ČSN EN 14013-2 Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály – Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý – Část 2: Zkušební metody

Beton (struska, popílek)

 • ČSN EN 451-1 Metoda zkoušení popílku – Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého
 • ČSN EN 451-2 Metoda zkoušení popílku – Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra
 • ČSN EN 15167-1 Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
 • ČSN EN 15167-2 Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty – Část 2: Hodnocení shody

Ostatní

 • Průběžné zabezpečování české spolupráce a technické agendy pro technické komise:
 • CEN/TC 51 Cement a stavební vápna,
 • CEN/TC 241 Sádra a výrobky ze sádry,
 • CEN/TC 303 Potěry materiály a podlahové potěry,
 • ISO/TC 74 Cement a stavební vápna
 • Průběžné zabezpečování spolupráce s technickou komisí ÚNMZ pro stavební výrobky