Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

O laboratoři

 • Naše zkušební laboratoř je akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025 od roku 2005.
 • Nabízíme následující zkoušky:

Akreditované zkoušky

il1447

 • Stanovení obsahu kovů ve vodě a vodných výluzích pomocí atomové absorpční spektrometrie AAS, včetně přípravy těles, drtí a výluhů z nich (postupy podle vyhlášky č. 409/2005 Sb. – pro styk materiálů s pitnou vodou a vyhlášky č. 294/2005 Sb. – pro hodnocení materiálů jako odpadů a pro materiály využívané na povrchu terénu)
 • Stanovení obsahu biomasy a biomasového uhlíku v tuhých alternativních palivech podle ČSN EN 15440 metodou selektivního rozpouštění
 • Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu a v přípravcích obsahujících cement dle ČSN EN 196 -10
 • Osvědčení o akreditaci platné do 31. 1. 2023
 • Příloha Osvědčení o akreditaci

Neakreditované zkoušky

 • Komplexní chemické analýzy silikátových hmot a stavebních výrobků
 • ČSN EN 196-1 – Stanovení pevnosti
 • ČSN EN 196-3+A1 – Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti
 • ČSN EN 196-6 – Stanovení jemnosti mletí
 • ČSN 72 2113 – Stanovení měrné hmotnosti
 • Granulometrické rozbory zrnitých a práškových materiálů sítovým rozborem a validovanou metodou na laserovém granulometru
 • Stanovení melitelnosti, stanovení účinnosti intenzifikátorů mletí
 • ČSN EN 450-1+A1 Popílek do betonu – stanovení indexu účinnosti, dob tuhnutí, normální konzistence, objemové stálosti
 • ČSN EN 933-9 – Stanovení jílovitých podílů ve vápencích
 • ČSN 72 2452 – Zkouška mrazuvzdornosti
 • ČSN EN 459-2 – Stanovení reaktivity vápen
 • Stanovení pH a konduktivity vod a vodných výluhů
 • Stanovení reaktivity vápence pro odsiřování podle mezinárodních metodik
 • Stanovení sklovitosti strusek

K naměřeným výsledkům nabízíme jejich interpretaci. (Není součástí protokolu o zkoušce.)